FÖRETAG & METOD


AIMIN

Förmågan att visa vägen mot organisationens mål och vision är en förutsättning för att skapa goda resultat som ledare. Att förstå och vara förankrad i syftet är väsentligt för att vara en självklar och tydlig ledare. För att sikta mot framgång AIM, behöver en ledare börja med sitt eget inre ledarskap, därav AIMIN. När man spänt bågen och siktet är klart släpper man pilen och vilar i tillit. En självklar ledare skapar en god balans mellan att vara, utforska och utveckla både sitt inre och yttre ledarskap i riktning mot goda resultat


AIMIN arbetar utifrån 3 olika arenor

Individen 

Din inre arena och ditt personliga ledarskap. Arbete med din självkännedom, dina värderingar, ditt förhållningssätt och hur ditt beteende uppfattas av andra.


Teamet 

Den interpersonliga arenan och ditt ledarskap. Vilka individer och roller ingår i ditt team? Du själv i relation till andra. Fokus på samverkan, relationer, kommunikation och feedback för goda resultat.


Organisationen 

Den integrerande arenan och ditt ledarskap. Vilken organisation ingår du och ditt team i, har ni gemensamma värderingar, mål och visioner? Din inre arena och ditt personliga ledarskap. Arbete med din självkännedom, dina värderingar, ditt förhållningssätt och hur ditt beteende uppfattas av andra.


Värderingar

  • Öppenhet
  • Tillit
  • Ödmjukhet
  • Respekt
  • Mod
  • Action

Upplevelsebaserat lärande

AIMIN leadership arbetar processorienterat. Utvecklingsprocessen sker via egna upplevelser genom praktiska övningar. Vi lär oss effektivt genom att göra. Det ger oss en insikt och medvetenhet som känns och håller över tiden. Träning ser vi som en självklar del i lärandet.Övning ger färdighet!


Medveten närvaro - mindfullness
Vi tränar oss i medvetenhet och att använda "stillhetens" kraft. Konsten att vara här och nu, att stänga av omvärldens brus, att lyssna och känna in de inre resurserna och fånga möjligheterna.

Teori och verktyg

Vi använder kortare teoripass och modeller som bidrar till en intellektuell förståelse. Dessutom erbjuder vi flera konkreta verktyg som är effektiva och lämpliga att integrera i vardagen.


Reflektion

Vi reflekterar och skapar medvetenhet kring det som sker inom oss, i rummet och i samspelet med omvärlden- ett lärande av erfarenheter i situationer och relationer.


Mänskliga möten och dess skapande kraft

Möten mellan människor möjliggör en spegling av oss själva, vi ser oss själva och andra i nya perspektiv. Via möten och dialog kan vi utbyta erfarenheter och öppna upp för olikheterFilosofi

Helhet

Mänsklig utveckling är en naturlig och ständigt pågående rörelse. Mänskligt växande sker utifrån ett helhetsperspektiv. Vi är alla en helhet bestående av tankar, känslor, kropp och själ och vars samklang är viktigt för hur vi mår.


Kärna

Din utveckling sker via ditt inre och all kraft kommer inifrån, såväl motivation som frustration och motstånd. All utveckling börjar med dig själv - går du inte inom dig går du utan dig.


Medvetenhet

Ökad medvetenhet är grunden för personlig utveckling. Bara när du är medveten har du möjlighet att förändra och påverka.


Vilja

Mänsklig utveckling kräver förutom medvetenhet, kraft i form av vilja och handling. Att inte ha en vilja eller riktning är som att sitta i en eka utan åror. Medveten aktiv utveckling innebär att du själv väljer, att du själv tar ansvar och agerar.


Tydlighet

Tydlig kommunikation är en förutsättning för bra ledarskap och förbättrar alla typer av möten och relationer. Ökad medvetenhet innebär att tydliggöra inre och yttre processer för att kunna ha en inre och yttre dialog.


Frihet

När du väljer att vara regissör i ditt eget liv kan du skapa det du vill och välja det förhållningssätt som gynnar dig. Du får friheten att sitta tryggt i orkanens mitt och betrakta stormen när du agerar utifrån egna medvetna val.

AIMIN

Affärsidén är att utveckla individer till självklara ledare. Med det menar vi människor som arbetat med sin utveckling, som verkligen har mött sig själva och utvecklat sin förmåga att använda alla sina resurser. Då är man sitt "bästa jag" - en självklar ledare. - Vi tränar individer i medvetet och aktivt ledarskap i syfte att leda sig själva och andra - mot nya framgångar.

Målet är att väcka våra kunders vilja samt att medverka till ett självklart ledarskap på alla nivåer i organisationen. Ett Ledarskap baserat på äkta och goda värderingar som stimulerar:
- den enskilde individens utveckling mot välmående, engagemang och personliga mål.
- samarbete och god teamkänsla .
- företaget i sin helhet och som ligger i linje med utveckling mot ett gott samhälle.

Visionen är att bidra och göra skillnad för en Godare värld.

Passionen är att utveckla individer till välmående, engagerade och kärleksfulla människor.
Välmående, engagerade och kärleksfulla människor bidrar och gör skillnad för en Godare värld.