LEDNINGSGRUPP & TEAM

Ledningsgrupp

Utmaningen för Ledningsgrupper är ofta att prioritera tid till att skapa samsyn inom gruppen och skicka tydliga signaler utåt. Ledningsgrupps utveckling bygger på samverkan över tid för att generera en ledningsgrupp som växer inifrån och ut. Det ger gruppen möjlighet att vara en förebild, signalera handlingskraft och visa en tydlig riktning kring mål och resultat. Ett gediget arbete som bygger en stabil och hållbar företagskultur i en snabb föränderlig vardag. En sådan atmosfär ökar också integreringen av nya medlemmar i Ledningsgruppen. Vi jobbar mot förbättrat samarbete, ökad effektivitet och arbetsglädje i din ledningsgrupp.

En tydlig och väl fungerande ledningsgrupp är oerhört viktig för organisationen eftersom både enskilda individer och gruppen som helhet är starka förebilder och har stor inverkan på övriga organisationen.

AIMIN leadership stödjer ledningsgrupper med bl a att:

 • sätta mål för Ledningsgruppen som går i samklang med organisationen mål
 • ta hand om hinder och hitta vägar som ökar effektiviteten
 • lära känna varandra, stärka samverkan och ledarskapet
 • klargöra värderingarnas syfte "and walk the talk"
 • öka kompetensen för mer medveten feedback
 • förbättra intern och extern kommunikation
 • stärka ledningsgruppens roll och funktion
 • att möta förändring och agera långsiktigt
 • prioritera arbetsuppgifter
 • effektiv möteskultur

Team
Teamutveckling handlar om att bygga goda relationer för att skapa trygghet, ökad effektivitet och ett smidigare samspel mellan teammedlemmar för att nå uppsatta mål. All teamutveckling börjar hos den enskilda individen. Med individen i fokus arbetar vi med teamet, verksamheten och det arbete som skall utföras. Det skapar förståelse för helheten och den enskildes bidrag tillgemensamma mål och resultat.

Vanliga behov är:

 • Att öka kunskapen om olika beteende- och kommunikationsstilar i teamet
 • Öka förståelsen för hur vi skapar effektiva och samverkande team
 • Skapa teammål i linje med organisationens mål
 • Lära känna varandra och skapa förtroende
 • Kommunikation och feedback